Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat. ABC- detal)  

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek  – druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

Załączniki do wniosku:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny (np. akt własności, umowa najmu z załącznikami graficznymi, dzierżawy bądź użyczenia) wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, ewentualne załączniki graficzne należy złożyć razem z umową,
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o zatwierdzeniu zakładu (punktu sprzedaży),
 • pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi  17,00 zł.
 • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Racławice  25 85970001 0020 0200 0013 0003  (na poczcie, przelewem bankowym). Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 • Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).

Opłata podstawowa roczna za:

 • zezwolenie na sprzedaż napojów  do 4,5%  alkoholu oraz piwa wynosi  525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu  powyżej 4,5% do 18%  alkoholu oprócz piwa wynosi  525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu  powyżej 18%  alkoholu wynosi  2100 zł.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Forma załatwienia

 • Decyzja - zezwolenie.
 • Decyzja ustalająca wartość opłaty.

Termin załatwienia

Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.