Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering).

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek  – druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

Załączniki do wniosku:

  • pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

  • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
  • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Racławice  25 85970001 0020 0200 0013 0003  (na poczcie, przelewem bankowym). Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty). Opłata podstawowa roczna za:

  • zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów  do 4,5%  alkoholu oraz piwa wynosi  525 zł,
  • zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu  powyżej 4,5% do 18%  alkoholu oprócz piwa wynosi  525 zł,
  • zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu  powyżej 18%  alkoholu wynosi  2100 zł.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Forma załatwienia

  • Decyzja - zezwolenie.
  • Decyzja ustalająca wartość opłaty.

Termin załatwienia

Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.