Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach (kat. ABC)

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek  – druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

  Załączniki do wniosku:

 1. zezwolenia na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń.
 2. zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu
 3. zgoda właściciela lokalu na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu (w przypadku imprez organizowanych w pomieszczeniach)
 4. szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprezy
 5. pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
 • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Racławice 25 85970001 0020 0200 0013 0003  (na poczcie, przelewem bankowym). Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty). Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi:

 • 43,75 zł  zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów  do 4,5%  alkoholu oraz piwa,
 • 43,75 zł  zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu  powyżej 4,5% do 18%  alkoholu oprócz piwa,
 • 175 zł  zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu  powyżej 18% alkoholu

Forma załatwienia

 • Decyzja - zezwolenie.
 • Decyzja ustalająca wartość opłaty

Termin załatwienia

Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy.