Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.

  Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek  – druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

Załączniki do wniosku:

  1. protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży sporządzony dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych,
  2. pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

  • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
  • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
  • Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty). Opłata

za wydanie zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych wynosi:

  • 1,4%  wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających do 4,5%  alkoholu oraz piwa,
  • 1,4%  wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających  powyżej 4,5% do 18%  alkoholu oprócz piwa,
  • 2,7%  wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających  powyżej 18%  alkoholu

Forma załatwienia

  • Decyzja - zezwolenie.
  • Decyzja ustalająca wartość opłaty.

Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.