W miesiącu wrześniu 2012 roku Szkoła Podstawowa działająca na terenie Gminy Racławice przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą “INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III”.

Program finansowany jest z Priorytetu IX. - Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach; Działania 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Beneficjentem programu jest Gmina Racławice. Program jest realizowany w okresie od 01 września 2012r. do 30 czerwca 2013r. Skierowany jest on do uczniów szkoły podstawowej w Racławicach mających problemy lub trudności
w nauce. Łącznie w roku szkolnym 2012/2013 w wyniku przeprowadzonej rekrutacji przyjęto do programu 64 uczniów ( założenia w projekcie dotyczyły 59 uczniów i uczennic).

Celem ogólnym projektu jest wyeliminowanie, w możliwie największym stopniu trudności w nauce uczniów z klas I-III oraz podniesienie efektów kształcenia dzieci ze środowiska wiejskiego. Wobec tego dzieci z klas I-III zakwalifikowane do programu mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych oraz w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych dla klas I-III z akcentem na treści społeczno-edukacyjne, polonistyczne i matematyczno-przyrodnicze; zaś uczniowie uzdolnienie klas I-III mogą korzystać z zajęć matematyczno-przyrodniczych oraz
z języka angielskiego. Łącznie zrealizowanych zostanie 270 godzin dydaktycznych. W zamyśle osób, które pracowały nad opracowaniem
i realizacją wniosku a więc: Dyrektor Szkoły Podstawowej, nauczycieli prowadzących zajęcia oraz pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej w Racławicach jak też władz samorządowych było aby zajęcia odbywały się w sposób przyjazny dla samego ucznia. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczeń otrzyma dodatkową pomoc na różnym poziomie edukacji szkolnej, od nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje zawodowe oraz znających problemy i trudności danego ucznia w nauce. Uczeń otrzyma także wsparcie merytoryczne
i psychiczne dostosowane indywidualnie do jego potrzeb. Każdy
z uczestników projektu otrzymał materiały promocyjne potrzebne do zajęć m.in. Zeszyty, zestawy piśmiennicze, teczki.  Nad odpowiednim poziomem merytorycznym i jakością zajęć czuwać będzie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz nauczyciele prowadzący ( zajęcia odbywać się będę w ramach art. 42 KN), zaś za stronę formalno-rachunkową odpowiadają pracownicy Urzędu Gminy w Racławicach. Realizacja programu jest na bieżąco monitorowana. Łączny koszt programu wynosi 39  420,00 zł ( całość kwoty przeznaczona na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły) i jest w całości opłacany ze źródeł Unii Europejskiej (85%) i wkładu krajowego (15%). Gmina Racławice nie ponosi żadnych kosztów finansowych w związku z realizacją programu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III”.


Zastępca Wójta

Małgorzata Sadowniczyk