ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii


    Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:
    § 1. Uznaje się za pomnik historii "Racławice - teren historycznej Bitwy Racławickiej", położony w gminie Racławice, w województwie małopolskim.
    § 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie unikatowych wartości historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych, symbolizujących wiarę społeczeństwa w możliwość ocalenia państwowości l Rzeczypospolitej, a przez wyróżniający się udział chłopów jednoczący wszystkie stany w obronie sprawy narodowej w 1794 r.
    § 3. 1. Granica zespołu zabytkowego obejmuje: rozłogi wsi Racławice, Dziemierzyce i Janowiczki o powierzchni 520 ha i przebiega zgodnie ze strefą ochrony konserwatorskiej "A" wyznaczonej uchwałą Rady Gminy Racławice z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Racławice, oraz położone na tym terenie obiekty:
1) Kopiec Kościuszki;
2) grodzisko;
3) dwór w Janowiczkach;
4) pomnik Bartosza Głowackiego;
5) willa Walerego Sławka;
6) dwór w Dziemierzycach;
7) cmentarz "Bratnie Mogiły".
    2. Mapa "Racławic - terenu historycznej Bitwy Racławickiej" stanowi załącznik do rozporządzenia.
    § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
A. Kwaśniewski
Prezes Rady Ministrów
L. Miller