znak sprawy : 2/RPO/STOW/GOPS/2018Racławice 30.10.2018r.INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYStowarzyszenie na Rzec z Dialogu Współpracy i Rozwoju – Racławice


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ dla Uczestników w ramach projektu “Aktywność popłaca”


Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie ROZEZNANIA RYNKU na NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ dla Uczestników w ramach projektu “Aktywność popłaca”

zostało złożonych – 1 OFERTA, która w wyniku oceny ofert uzyskały następującą liczbę punktów:

Firma i adres Wykonawcy

w kryterium:

łącznie

z uwzględnieniem wag kryteriów

cena

[waga 100%]


Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas

ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 4,
33-200 Dąbrowa Tarnowska100


100
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez WykonawcęCentrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas

ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 4,
33-200 Dąbrowa TarnowskaOferta uzyskała największą liczbę punktów.Sylwia Majka Mirosława Babiarz


Sekretarz Stowarzyszenia Skarbnik Stowarzyszenia