ZARZĄDZENIE Nr 10/2018

WÓJTA GMINY RACŁAWICE

z dnia 4.09.2018 r.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawęNa podstawie art.38 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.jDz.U.z 2018r.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.z 2014 r.,poz1490 ze zm.)zarządzam co następuje:§ 1.

Przeznacza się do oddania w dzierżawę najem w formie licytacji nieruchomości określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz o którym mowa w § 1. należy wywiesić na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Racławicach na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej gminy oraz na BIP oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.WÓJT GMINY

mgr inż.Adam Samborski

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Racławice

nr 10 /2018 z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do dzierżawy

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY RACŁAWICE
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO /LICYTACJI/

 

 

 

Lp.

Właściciel miejsce położenia nieruchomości

Oznaczenie wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

przed licytacją

1

Gmina: Racławice

Obręb:0007

Klonów,  

Działka nr 175

 1.1750

   R IIIa

Użytkowania rolnicze

426,17  

Obręb:0010 Miroszów

Działka nr 98/2

0,9278

                          RIIIa

   RIIIb

Użytkowania rolnicze

327,08

Obręb:0010 Miroszów

Działka nr 523

0,5440

                     RIIIb –B

                      RIIIb

  RIIIb S

Użytkowania rolnicze

169.12

WÓJT GMINY

mgr inż.Adam Samborski