fot. Dworek racławicki

Aktualności

Koniec nakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie informuje, ze w dniu 6 kwietnia 2017 roku wchodzi w zycie Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarzc^dzenia srodkow zwi^zanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow ( Dz. U.z2016r. poz. 722) . Traci moc rozporztjdzenie MRiRW z...


2017-04-06

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Racławice

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RACŁAWICE o przystąpieniu do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Racławice. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 39 ust....


2017-03-23


Polecamy