PROJEKT PORZĄDKU OBRAD:

  1. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Racławice.
  2. Informacja Wójta Gminy Racławice za okres między sesjami.
  3. Sprawozdanie za rok 2021 z działalności dotyczące:
  • Szkoły Podstawowej w Racławicach.
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Racławicach.
  • Posterunku Policji w Racławicach.
  • Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Racławicach.
  • Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościejowie
  • Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławice
      4.Debata nad Raportem o stanie Gminy Racławice za rok 2021

      5. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Racławice za rok 2021.

      6. Odczytanie uchwały Nr SO.VI.423.1.2022 składu orzekającego kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie      zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Racławice za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Racławice na dzień 31.12.2021

      7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Racławice za 2021 rok.

      8..Odczytanie wnioskuKomisji Rewizyjnej Rady Gminy Racławice z 26 maja 2022 r w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Racławice z tytułu wykonania budżetu za 2021 oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Racławicach w sprawie wykonania budżetu za 2021 r wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Racławice z tytułu wykonania budżetu z 26 maja 2022r.

      9.Odczytanie uchwały Nr S.O.VI.424.8.2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31.05.2022 r w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Racławice odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Racławice z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

      10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Racławice za 2021 rok.

      11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

      12. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

      13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Racławice za 2021 rok .

      14. nterpelacje i zapytania radnych.

      15. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Racławice.