W IMIENIU WÓJTA GMINY RACŁAWICE

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W RACŁAWICACH

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach pod nazwą „Krok do przodu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. – edycja II.

Zapraszamy do składania ofert

Edyta Grela
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Racławicach